NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Ik bin ramks
Ramsk
2
Neuzel
Ramsk
3
Ik wurd gek
Ramsk
4
De leafde
Ramsk
5
Ferdwun
Ramsk
6
Storein
Ramsk
7
Alde Jan
Ramsk
8
Sa moai
Ramsk
9
De Clown
Ramsk
10
Eigen lud
Ramsk
11
Sljocht op
Ramsk
12
Kald
Ramsk
13
Ony known by God
Ramsk
14
Fertize
Ramsk
15
Seefugel
Ramsk
16
Smoarende leafde
Ramsk
17
De tiid
Ramsk
18
Tsjuster
Ramsk
19
Fergetten
Ramsk
20
Fel op en del
Ramsk
21
Doarmje
Ramsk
22
Klauwe
Ramsk
23
Keer op Keer
Ramsk
24
Klauwe
Ramsk
25
Help my
Ramsk