NUMMER OPTIES ARTIEST
1
De reis fan Sint Piter
Sint Piter
2
De Stoarm
Sint Piter
3
It grutte aventoer fan Lytse Kees
Sint Piter
4
Trammelant mei de Sint Piterboat
Sint Piter
5
Fan Langsturt en Griisfel
Sint Piter
6
Nije Noaren
Sint Piter
7
"k wit ien dei ynt jier
Sint Piter
8
Wat Geart fan Sint Piter krige
Sint Piter
9
It Marwiif
Sint Piter
10
Hark, wat teistert der om de glezen
Sint Piter
11
Wa fljocht der op die biezemstal
Sint Piter
12
Dit kin net, dit mei net
Sint Piter
13
Dei Keninginne
Sint Piter
14
Piterke is neat net bang
Sint Piter
15
Sint Piter
Sint Piter
16
Oan't sjen Sint Piter
Sint Piter
17
Sint Piter 'k bin sa bliid
Sint Piter
18
De koer op'e toer
Sint Piter
19
Sint Piterdei
Sint Piter
20
Sint Piter sang
Sint Piter
21
It Hynder
Sint Piter
22
Swarte Pyt
Sint Piter
23
't is wer Sint Piter
Sint Piter
24
De moaiste sneon
Sint Piter
25
Sis jonges
Sint Piter