NUMMER OPTIES ARTIEST
1
It bier is op
Pierewaayer
2
It libben is sa moai
Pierewaayer
3
Keimpe en Jantsje
Pierewaayer
4
Gondelfaart
Pierewaayer
5
Pogo
Pierewaayer
6
Boufak
Pierewaayer
7
Solexracers
Pierewaayer
8
By de dyk
Pierewaayer
9
Dikke fette Gurbe
Pierewaayer
10
Bytsje ferstan
Pierewaayer
11
Slaanderij
Pierewaayer
12
Dwerstroch waar en wyn
Pierewaayer