NUMMER OPTIES ARTIEST
1
ER LUISTERT TOCH NIEMAND
MAM
2
OUR STUMBLING OUR STAMMERING
MAM
3
HET BEGRIJPEN GROEIT
MAM
4
DE INVLOEDEN
MAM
5
I USE EVERYTHING
MAM
6
JAN SCHOONHOVEN
MAM
7
ER IS ZOVEEL VERDRIET
MAM
8
ONTWIK
MAM
9
KLEIN KLEIN KLEIN
MAM
10
WOORD WOORD WOORD
MAM