NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Pompebled medley
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
2
Sels dyn namme is moai
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
3
Stop der dochs mei sei de see
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
4
Oeral der 't leafde is
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
5
Gean net bij mij wei
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
6
Suertsjeferkearing
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
7
'k Begjin op 'e nij
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
8
Tink oan mij as it ljocht wurdt
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
9
He he leave skat
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
10
Dagen gean foarbij
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
11
Dit is myn wrald
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
12
Lytse Nynke
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
13
Alles dat ik fiel
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
14
Stop der dochs mei
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
15
Ik sei ik wol dij
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
16
Bestel mar
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
17
Best genoch
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
18
Yn de eagen fan in bern
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
19
Brunbrande skutsjeskippers
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
20
Ik wol in nije frou ha
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
21
Yn 'e wolken
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
22
Foarjiers fugelkoar
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
23
Fryske fisken
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
24
Ien dei eltse ieu
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk
25
Op dy simmerjun
Sjoerd van der Leij en Joop van Dijk