NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Met diech nao Griekeland
Frans Theunisz
2
Echte vrun
Frans Theunisz
3
De weeg Kwiet
Frans Theunisz
4
Us Stamkaffee
Frans Theunisz
5
De weeg kwiet
Frans Theunisz
6
Mien sjoenste kedooke
Mario Biesmans & Frans Theunisz
7
Diech maaks miech gek
Frans Theunisz
8
Vaan Links nao rechs
Angelina & Frans Theunisz
9
Hola Leedsje
Frans Theunisz
10
Hola Leedsje
Frans Theunisz
11
Vaan links naor rechs
Frans Theunisz & Angelina
12
Tarata ta ta ta
Frans Theunisz
13
Blief de ganse nach
Frans Theunisz
14
Lieske
Frans Theunisz
15
Diech bis de sjoenste
Frans Theunisz
16
'T Hiel jaor Fees
Frans Theunisz
17
Pieke 't kump......
Frans Theunisz
18
Ut leve is en bleif toch zoe sjoen
Frans Theunisz
19
Geneet vaan eederen daag
Frans Theunisz
20
Feesvirus in de loch
Frans Theunisz
21
Diech en Iech en Eederein
Frans Theunisz
22
Feesvirus in de loch
Frans Theunisz
23
Diech, Iech en Eederein
Frans Theunisz
24
Feesvirus in de loch
Frans Theunisz
25
Diech bis de Sjoenste
Frans Theunisz