NUMMER OPTIES ARTIEST
1
De hanlieding fan it libben
Sjoerd & Sieberein
2
Blik op foarut (mei Klaske Ferwerda)
Sjoerd & Sieberein
3
Tsjin better witen yn
Sjoerd & Sieberein
4
Tinderdate
Sjoerd & Sieberein
5
De man
Sjoerd & Sieberein
6
Leafde yn Fryslan
Sjoerd & Sieberein
7
Alles wat ik wie
Sjoerd & Sieberein
8
In moaie dei
Sjoerd & Sieberein
9
Lytse dreamer
Sjoerd & Sieberein
10
Dokkum
Sjoerd & Sieberein
11
Brek de muorre
Sjoerd & Sieberein
12
De hanlieding fan it libben
Sjoerd & Sieberein
13
Nei de stoarm
Sjoerd & Sieberein
14
Folgje dyn dream
Sjoerd & Sieberein
15
De winst troch myn ferlies
Sjoerd & Sieberein
16
As in roas
Sjoerd & Sieberein
17
Myn hert, in pompebled
Sjoerd & Sieberein
18
De sirkel fan it libben
Sjoerd & Sieberein
19
Jelgerhusblues
Sjoerd & Sieberein
20
Heit en soan
Sjoerd & Sieberein
21
Dyn wjukken
Sjoerd & Sieberein
22
Nimmenslan
Sjoerd & Sieberein