NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Reef yn 't seil
Opskuor
2
Gean hjir wei
Opskuor
3
Sa 't is
Opskuor
4
Wyt moanneljocht oer it wetter
Opskuor
5
As it spoeket op 'e mar
Opskuor
6
De striid
Opskuor
7
Buge, Barste
Opskuor
8
It docht sear yn 't hert
Opskuor
9
Libben
Opskuor
10
Op 'e rane fan 'e leafde
Opskuor
11
Reef yn 't seil
Opskuor