NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Rock & Beuke!
Nnb
2
Droeche bek
Nnb
3
Storing
Nnb
4
Beppe yn 'e pit
Nnb
5
Ferfeling
Nnb
6
Oan 'e kant!
Nnb
7
Pauper
Nnb
8
Ik gean myn eigen gong
Nnb
9
Rigels
Nnb
10
De Kater
Nnb
11
Piebe, Jan & Teake
Nnb
12
Foar de Wrald
Nnb
13
Droeche bek
Nnb
14
Bommen
Nnb
15
Moat wurkje
Nnb
16
Rock & Beuke!
Nnb