NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Hee Jehannes
Chickens go mad
2
Ik ha swalkjen yn it sin
Chickens go mad
3
Rin-hinne-blues
Chickens go mad
4
No sjoch ik dyn triennen
Chickens go mad
5
Brek of de tint
Chickens go mad
6
Skowend san
Chickens go mad
7
Ik jou de leafde net op
Chickens go mad
8
Autogek famke
Chickens go mad
9
Ik wurd dum
Chickens go mad
10
Sjoch ut, Moeky
Chickens go mad
11
Wat is it moai (datst fan my haldst)
Chickens go mad
12
Wat is it moai
Chickens go mad
13
Wat is it moai
Chickens go mad