NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Energie
Ronnie Flex & Frenna
2
Architect
Jonna Fraser & Sevn Alias & Frenna
3
Energie
Ronnie Flex & Frenna
4
Ik Was Al Binnen
Broederliefde & Frenna
5
Bericht
Lil' Kleine & Frenna
6
My Love
Frenna & Emms & Jonna Fraser
7
My Love
Frenna & Emms & Jonna Fraser
8
Away
Frenna & Jandro
9
Longtime
Frenna
10
Plug
Frenna
11
Benz
Frenna
12
Don Ellie Outro
Frenna
13
My Love (DJ Punish & Don Vie Remix)
Frenna & Emms & Jonna Fraser
14
My Love (Solo)
Frenna
15
Geblessed
Frenna
16
Openbaar
Frenna & KM & Jayh
17
Stappen In Die Range
Frenna & Jandro
18
Medicijn
Frenna
19
Wasteman (Remix)
Kempi & Frenna & KM
20
Wasteman (Remix)
Frenna & Kempi & KM
21
Wasteman
Frenna & Priceless & Jandro
22
Longtime
Frenna
23
Check
Frenna & Rabby Racks & Priceless
24
OMW
Frenna & Jonna Fraser
25
Paraplu
Frenna & KM & Eves