NUMMER OPTIES ARTIEST
1
Ojoj, m'n sjeun
Mestreechter Kompenei
2
Boe is daan 't kinneke
Mestreechter Kompenei
3
Mörrege
Mestreechter Kompenei
4
De vastelaovendsmedley
Mestreechter Kompenei
5
Ojoj, m'n sjeun
Mestreechter Kompenei
6
't Is veurbei
Mestreechter Kompenei
7
Vastelaovends medley
Mestreechter Kompenei
8
Mien Mestreech boe iech bei zweer
Mestreechter Kompenei
9
Boe is 't kinneke
Mestreechter Kompenei